Khrystyna Kushnir

Khrystyna Kushnir

Knowledge Management Lead, SME Finance Forum