Miriam Koreen

Miriam Koreen

Senior Counsellor on SMEs - OECD